دوش و چشم شو های اضطراری جهت شستشوی چشمها، زمان مواجه مستقیم مواد شیمیایی در دو مدل گالوانیزه و استیل می باشد. چشم شو های رو میزی معمولا در کنار سینک های آزمایشگاهی تعبیه میشود.

اکتبر 8, 2019

چشم شوی رومیزی

دوش و چشم شو های اضطراری جهت شستشوی چشمها، زمان مواجه مستقیم مواد شیمیایی در دو مدل گالوانیزه و استیل می باشد. چشم شو های رو […]
اکتبر 8, 2019

چشم شوی ایستاده

دوش و چشم شو های اضطراری جهت شستشوی چشمها، زمان مواجه مستقیم مواد شیمیایی در دو مدل گالوانیزه و استیل می باشد. چشم شوی های ایستاده معمولا […]
اکتبر 8, 2019

دوش و چشم شوی ایستاده

دوش و چشم شو های اضطراری جهت شستشوی چشمها، زمان مواجه مستقیم مواد شیمیایی در دو مدل گالوانیزه و استیل می باشد. چشم شوی های ایستاده معمولا […]
اکتبر 8, 2019

دوش و چشم شوی دیواری

دوش و چشم شو های اضطراری جهت شستشوی چشمها، زمان مواجه مستقیم مواد شیمیایی در دو مدل گالوانیزه و استیل می باشد. چشم شوی های ایستاده معمولا […]