طراحی

طراحی، یکی از اساسی ترین مراحل برای تجهیز یک سایت آزمایشگاهی است.

هر چقدر طراحی با دقت و بدور از هرگونه شتابزدگی صورت پذیرد، نتیجه کاربردی تر و اجرا دقیق تر انجام میپذیرد. همچنین از صرف هزینه های اضافی شامل دوباره کاری، اصلاح و یا تخریب ساختمان و از همه مهمتر تاخیر در راه اندازی آزمایشگاه جلوگیری بعمل خواهد آمد.

شرکت به برد آزما، با توجه به اهمیت این موضوع، و نیز با استفاده از توان علمی و تجربه های اجرایی، آمادگی خود را به منظور ارائه خدمات مشاوره و طراحی سایت های آزمایشگاهی طبق استاندارد های بین المللی   GLP و  GMP و  ISO 17025 اعلام می دارد.

مشاوره و طراحی طی مراحل ذیل انجام می گردد:

  • بازدید از محل اجرای پروژه.
  • برگزاری جلسات فنی با مدیران و کارشناسان به منظور دریافت اطلاعات اولیه و شناخت نیازمندی های کارفرما
  •  ارائه مشاوره در خصوص انتخاب صحیح سیستم ها و تجهیزات و نیز برقراری شرایط کارکرد ایمن در آزمایشگاه.
  • انجام محاسبات فنی تاسیسات برقی و مکانیکال متناسب با فضای آزمایشگاه و نیز تجهیزات دستگاهی مورد نیاز
  • طراحی و محاسبات مکش هودهای شیمیایی، هودهای بازویی، سقفی و ایجاد ارتباط با سیستم HVAC آزمایشگاه به منظور دستیابی به تهویه بهینه و استاندارد آزمایشگاه.
  •  ارائه طرح چیدمان سکوها و جانمایی تاسیسات بر اساس نوع کاربری آزمایشگاه
  •  متره و برآورد هزینه های اجرای پروژه بر اساس طرح مصوب نهایی