تفاوت سکوبندی آزمایشگاه با سکوبندی مدولار آزمایشگاهی